11.10.2018
BUDG_AD(2018)625567
ATZINUMS
Sniegusi Budžeta komiteja
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem
(COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Nils Torvalds

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
WORD 157k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika