11.10.2018
BUDG_AD(2018)625567
OPINIA
Komisji Budżetowej
dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie
(COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Nils Torvalds

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
WORD 164k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności