11.10.2018
BUDG_AD(2018)625567
YTTRANDE
från budgetutskottet
till utskottet för industrifrågor, forskning och energi
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa - ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning
(COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Föredragande av yttrande: Nils Torvalds

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
WORD 159k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy