22.11.2018
BUDG_AD(2018)625573
ATZINUMS
Sniegusi Budžeta komiteja
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Nedzhmi Ali

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 213kWORD 165k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika