22.11.2018
BUDG_AD(2018)625573
OPINIA
Komisji Budżetowej
dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Nedzhmi Ali

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 220kWORD 166k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności