Становище - BUDG_AD(2018)626917Становище
BUDG_AD(2018)626917

СТАНОВИЩЕ
на комисията по бюджети
на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)
(COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Докладчик по становище: Мануел душ Сантуш

7.11.2018

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: