Arvamus - BUDG_AD(2018)626917Arvamus
BUDG_AD(2018)626917

ARVAMUS
Esitaja: eelarvekomisjon
Saaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta
(COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Arvamuse koostaja: Manuel dos Santos

7.11.2018

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: