Tuairim - BUDG_AD(2018)626917Tuairim
BUDG_AD(2018)626917

TUAIRIM
ón gCoiste um Buiséid
chuig an gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta
ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hЕorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CED)
(COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Rapóirtéir don tuairim: Manuel dos Santos

7.11.2018

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: