Nuomonė - BUDG_AD(2018)626917Nuomonė
BUDG_AD(2018)626917

NUOMONĖ
Biudžeto komiteto
pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF)
(COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Nuomonės referentas: Manuel dos Santos

7.11.2018

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: