Atzinums - BUDG_AD(2018)626917Atzinums
BUDG_AD(2018)626917

ATZINUMS
Sniegusi Budžeta komiteja
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)
(COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Manuel dos Santos

7.11.2018

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: