AVIZ
al Comisiei pentru bugete
destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)
(COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Raportor pentru aviz:: Manuel dos Santos

7.11.2018

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: