Yttrande - BUDG_AD(2018)626917Yttrande
BUDG_AD(2018)626917

YTTRANDE
från budgetutskottet
till utskottet för sysselsättning och sociala frågor
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
(COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Föredragande av yttrande: Manuel dos Santos

7.11.2018

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: