Γνωμοδότηση - BUDG_AD(2019)640656Γνωμοδότηση
BUDG_AD(2019)640656

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Προϋπολογισμών
προς την Επιτροπή Αλιείας
σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας σύμπραξης
(08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Olivier Chastel

6.11.2019

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: