Atzinums - BUDG_AD(2019)640656Atzinums
BUDG_AD(2019)640656

ATZINUMS
Sniegusi Budžeta komiteja
Zivsaimniecības komiteja
par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Gambijas Republiku un Protokolu par minētā partnerattiecību nolīguma īstenošanu
(08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE))
Atzinuma sagatavotājs: Olivier Chastel

6.11.2019

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: