Arvamus - BUDG_AD(2022)703237Arvamus
BUDG_AD(2022)703237

ARVAMUS
Esitaja: eelarvekomisjon
Saajad: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
ning kultuuri- ja hariduskomisjon
algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ kohta
(2021/2255(INI))
Arvamuse koostaja: Jan Olbrycht

17.3.2022

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: