Atzinums - BUDG_AD(2022)703237Atzinums
BUDG_AD(2022)703237

ATZINUMS
Sniegusi Budžeta komiteja
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai un Kultūras un izglītības komitejai
par jauno Eiropas “Bauhaus”
(2021/2255(INI))
Atzinuma sagatavotājs: Jan Olbrycht

17.3.2022

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: