Τροπολογίες - BUDG_AM(2022)738614Τροπολογίες
BUDG_AM(2022)738614

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 2
Σχέδιο έκθεσης
Karlo Ressler, Damian Boeselager
(PE737.199v01-00)
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.5 στον γενικό προϋπολογισμό του 2022 - Πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία - Ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης - Μείωση των πιστώσεων πληρωμών και επικαιροποίηση των εσόδων - Άλλες προσαρμογές και τεχνικές επικαιροποιήσεις
(2022/0318(BUD))

15.11.2022

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: