Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - BUDG_AM(2022)738614Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
BUDG_AM(2022)738614

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 2
Návrh správy
Karlo Ressler, Damian Boeselager
(PE737.199v01-00)
Návrh opravného rozpočtu č. 5 k všeobecnému rozpočtu na rok 2022 – Dodatočné opatrenia na riešenie dôsledkov ruskej vojny na Ukrajine – Posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany – Zníženie platobných rozpočtových prostriedkov a aktualizácia príjmov – Ďalšie úpravy a technické aktualizácie
(2022/0318(BUD))

15.11.2022

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: