PDF 181kWORD 318k

 

Biudžeto komitetas

 

BUDG(2019)1014_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. spalio 14 d., pirmadienis, 16.00–18.00 val.

Briuselis

Salė: József Antall (6Q2)

2019 m. spalio 14 d. 16.00–18.00 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. rugsėjo 24 d. PV – PE641.265v01-00

* * *

*** Balsavimas ***

4. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

BUDG/9/00540

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Pranešėjos:

 

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

PR – PE641.127v01-00
DT – PE639.763v02-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG –

(PPE)

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFET –

Michael Gahler (PPE)

AD – PE639.811v02-00
AM – PE641.095v02-00
AB – PE640.641v01-00

 

DEVE –

Charles Goerens (Renew)

PA – PE639.818v01-00
AM – PE641.135v01-00
AB – PE640.622v01-00

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

AL – PE639.813v02-00
AB – PE640.003v01-00

 

CONT –

Corina Crețu (S&D)

AD – PE639.783v03-00
AM – PE641.113v01-00

 

ECON –

Siegfried Mureșan (PPE)

AD – PE638.801v02-00
AM – PE639.884v02-00
AB – PE640.607v01-00

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

AD – PE639.697v02-00
AM – PE641.080v01-00
AB – PE640.623v01-00

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

AD – PE639.770v02-00
AM – PE639.804v01-00
AB – PE640.644v01-00

 

ITRE –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE639.655v02-00
AM – PE641.091v01-00
AB – PE640.624v01-00

 

IMCO –

Svenja Hahn (Renew)

AD – PE639.801v03-00
AM – PE639.809v01-00
DT – PE638.786v01-00

 

TRAN –

Daniel Freund (Verts/ALE)

AD – PE639.932v02-00
AM – PE640.014v01-00
AB – PE640.617v01-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AD – PE639.988v02-00
AM – PE641.111v01-00
AB – PE640.650v01-00

 

AGRI –

Paolo De Castro (S&D)

AD – PE639.624v02-00
AM – PE639.812v01-00
AB – PE640.618v02-00

 

PECH –

Chris Davies (Renew)

AD – PE638.756v04-00
AM – PE639.923v02-00
AB – PE640.612v01-00

 

CULT –

Petra Kammerevert (S&D)

AD – PE639.789v02-00
AM – PE641.115v01-00
AB – PE640.620v01-00

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

AD – PE639.622v02-00
AM – PE640.610v01-00
AB – PE641.066v01-00

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

AD – PE639.807v02-00
AM – PE639.934v01-00
AB – PE640.653v01-00

 

FEMM –

Frances Fitzgerald (PPE)

AD – PE639.795v02-00
AM – PE640.658v01-00
AB – PE639.987v01-00

 

PETI –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

         Pranešimo projekto svarstymas ir tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. spalio 8 d. 14.00 val.

5. Sąjungos 2020 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonės, susijusios su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos

BUDG/9/01215

 2019/0186(APP) 

 

Pranešėjas:

 

Johan Van Overtveldt (ECR)

PR – PE641.240v01-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG

 

 

 

         Pranešimo projektas bus patvirtintas, kai bus gautas Tarybos prašymas pateikti nuomonę (dar nepatvirtinta)

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. spalio 2 d. 16.00 val.

6. 2019 m. biudžetas: III skirsnis – Komisija
Pranešėjas: John Howarth (S&D)
– DEC 16/2019
– Kiti prašymai dėl perkėlimų

7. 2019 m. biudžetas: kiti skirsniai
Pranešėjas: José Manuel Fernandes (PPE)
– EAR: VAB13-C19, VAB14-C19, VAB15-C19, VAB16-C19
– EIVT: INF 1/2019
– Kiti prašymai dėl perkėlimų

8. Pastatų politika
Pranešėja: Fabienne Keller (RE)
– Kiti prašymai

*** Balsavimo pabaiga ***

9. Pastatų politika
– Keitimasis nuomonėmis dėl bet kokios gautos naujos informacijos

10. Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimo protokolas

BUDG/9/00455

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 – C9-0106/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Atsakingas komitetas:

 

PECH –

Carmen Avram (S&D)

PR – PE641.099v01-00

 

         Nuomonės projekto svarstymas

11. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Belgijos paraiška „EGF/2019/001 BE/Carrefour“)

BUDG/9/01509

 2019/2114(BUD) COM(2019)0442 – C9-0127/2019

 

Pranešėjas:

 

José Manuel Fernandes (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

BUDG

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

EMPL

 

 

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. spalio 22 d. 12.00 val.

12. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant 2020 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti

BUDG/9/00527

 2019/2027(BUD) COM(2019)0252 – C9-0008/2019

 

Pranešėja:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE640.619v01-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG

 

 

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. spalio 23 d. 12.00 val.

13. Keitimasis nuomonėmis Europos Parlamento pastatų politikos klausimais, dalyvaujant Europos Parlamento pirmininko pavaduotojams, atsakingiems už pastatų politiką, ir generaliniam sekretoriui

BUDG/9/01055

------

14. Kiti klausimai

15. Kiti posėdžiai

2019 m. lapkričio 6–7 d.

Atnaujinta: 2019 m. spalio 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika