PDF 182kWORD 291k

 

Budžeta komiteja

 

BUDG(2020)0122_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2020. gada 22. janvārī, plkst. 9.00–10.15  (koordinatoru sanāksme)  un plkst. 10.15–13.00 un plkst. 15.00–17.30

Ceturtdien, 2020. gada 23. janvārī, plkst. 9.30–12.00

Briselē

Telpa: József Antall (6Q2)

2020. gada 22. janvārī plkst. 9.00–10.15

Koordinatoru sanāksme (aiz slēgtām durvīm)

* * *

2020. gada 22. janvārī plkst. 10.15–13.00

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 12. decembrī PV – PE644.994v01-00

*** Balsošanas laiks ***

4. 2019. gada budžets, III iedaļa — Komisija
Referents: John Howarth (S&D)
– DEC 27/2019
– Citi pārvietojuma pieprasījumi

5. 2020. gada budžets, III iedaļa — Komisija
Referente: Monika Hohlmeier (PPE)
– Pārvietojuma pieprasījumi

6. 2020. gada budžets: pārējās iedaļas
Referente: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
– Pārvietojuma pieprasījumi

7. Ēku politika
Referente: Fabienne Keller (RE)
– EĀDD: ES delegācija Pekinā, Ķīnā
– Citi pieprasījumi

*** Balsošanas beigas ***

8. Ēku politika
Viedokļu apmaiņa par EK: Palmerston, Brisele
Viedokļu apmaiņa par Frontex: ETIAS centrālā vienība, Varšava
– Cita saņemtā informācija

9. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2020. gada izaugsmes pētījums

BUDG/9/02000

 2019/2211(INI) 

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE644.963v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 28. janvārī plkst. 18.00

10. Protokols, ar kuru īsteno Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Senegālas Republiku un Eiropas Savienību

BUDG/9/01703

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 – C9-0178/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE644.803v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

PECH –

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

11. Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš protokolam, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku, un kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 15. novembrī

BUDG/9/01499

*** 2019/0210(NLE) 12928/2019 – C9-0175/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

PA – PE644.820v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

PECH –

Clara Aguilera (S&D)

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

* * *

12. Viedokļu apmaiņa ar Horvātijas Republikas premjerministra vietnieku un finanšu ministru Zdravko Marić par Padomes Horvātijas prezidentūras prioritātēm

BUDG/9/02234

* * *

2020. gada 22. janvārī plkst. 15.00–17.30

13. Viedokļu apmaiņa ar komisāru budžeta un cilvēkresursu jautājumos Johannes Hahn par jaunajām prioritātēm un sadarbību

BUDG/9/02235

* * *

14. 2019. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām

BUDG/9/01628

 2019/2126(INI) 

 

Referents:

 

David Cormand (Verts/ALE)

PR – PE643.074v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG*

 

 

Atzinumi:

 

ECON* –

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA – PE643.215v01-00
AM – PE644.953v01-00

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 28. janvārī plkst. 15.00

* * *

2020. gada 23. janvārī plkst. 9.30–12.00

15. Atklāta uzklausīšana par tematu "ES pašu resursi un fiskālās politikas saskaņošana: neizmantots potenciāls sinerģiju veidošanai?"

BUDG/9/02019

 

Līdzreferenti:

 

José Manuel Fernandes (PPE)
Valerie Hayer (Renew)

 

 

------

16. Dažādi jautājumi

17. Nākamās sanāksmes

2020. gada 17. un 18. februārī (Briselē)
2020. gada 18. un 19. februārī (EP nedēļā, Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 17. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika