PDF 186kWORD 291k

 

Výbor pre rozpočet

 

BUDG(2020)0122_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 22. januára 2020 od 9.00 do 10.15 h  (schôdza koordinátorov)  a od 10.15 do 13.00 h a od 15.00 do 17.30 h

štvrtok 23. januára 2020 od 9.30 do 12.00 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (6Q2)

22. januára 2020 od 9.00 do 10.15 h

Schôdza koordinátorov (za zatvorenými dverami)

* * *

22. januára 2020 od 10.15 do 13.00 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         12. decembra 2019 PV – PE644.994v01-00

*** Hlasovanie ***

4. Rozpočet na rok 2019: oddiel III – Komisia
Spravodajca: John Howarth (S&D)
– DEC 27/2019
– akákoľvek ďalšia žiadosť o presun

5. Rozpočet na rok 2020: oddiel III – Komisia
Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (PPE)
– akákoľvek žiadosť o presun

6. Rozpočet na rok 2020: iné oddiely
Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
– akákoľvek žiadosť o presun

7. Politika v oblasti nehnuteľností
Spravodajkyňa: Fabienne Keller (Renew)
– ESVČ: Delegácia EÚ v Pekingu, Čína
– akákoľvek ďalšia žiadosť

*** Koniec hlasovania ***

8. Politika v oblasti nehnuteľností
– výmena názorov o EK: Palmerston, Brusel
– výmena názorov o Frontexe: centrálna jednotka ETIAS, Varšava
– akékoľvek ďalšie prijaté informácie

9. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2020

BUDG/9/02000

 2019/2211(INI) 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE644.963v01-00

Gestorský výbor:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 28. január 2020, 18.00 h

10. Protokol, ktorým sa vykonáva dohoda o partnerstve v odvetví rybolovu medzi Senegalskou republikou a Európskou úniou

BUDG/9/01703

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 – C9-0178/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE644.803v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH –

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

11. Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2019

BUDG/9/01499

*** 2019/0210(NLE) 12928/2019 – C9-0175/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

PA – PE644.820v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH –

Clara Aguilera (S&D)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

* * *

12. Výmena názorov s podpredsedom vlády Chorvátskej republiky a ministrom financií Zdravkom Marićom o prioritách chorvátskeho predsedníctva Rady

BUDG/9/02234

* * *

22. januára 2020 od 15.00 do 17.30 h

13. Výmena názorov o nových prioritách a spolupráci s komisárom pre rozpočet a ľudské zdroje Johannesom Hahnom

BUDG/9/02235

* * *

14. Finančná činnosť Európskej investičnej banky - výročná správa za rok 2019

BUDG/9/01628

 2019/2126(INI) 

 

Spravodajca:

 

David Cormand (Verts/ALE)

PR – PE643.074v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG*

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

ECON* –

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA – PE643.215v01-00
AM – PE644.953v01-00

 

         preskúmanie návrhu správy

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 28. január 2020, 15.00 h

* * *

23. januára 2020 od 9.30 do 12.00 h

15. Verejné vypočutie na tému Vlastné zdroje EÚ a harmonizácia fiškálnej politiky: nevyužitý potenciál synergií?

BUDG/9/02019

 

Spoluspravodajcovia:

 

José Manuel Fernandes (PPE)
Valerie Hayer (Renew)

 

 

------

16. Rôzne otázky

17. Nasledujúce schôdze

17. – 18. februára 2020 (Brusel)
18. – 19. februára 2020 (týždeň EP, Brusel)

Posledná úprava: 20. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia