PDF 180kWORD 1077k

 

 

Eelarvekomisjon

 

BUDG(2020)0217_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 17. veebruar 2020 kell 15.00–15.45 (ühine koosolek) ja 16.00–18.30

Teisipäev, 18. veebruar 2020 kell 9.00–9.45 (koordinaatorite koosolek) ja 9.45–12.30

Brüssel

Ruum: József Antall (4Q1)

17. veebruar 2020 kell 15.00–15.45

Ühine koosolek majandus- ja rahanduskomisjoniga (vt eraldi päevakorda)

* * *

17. veebruar 2020 kell 16.00–17.45

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         22.–23. jaanuar 2020 PV – PE646.967v01-00

* * *

*** Hääletus ***

4. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2020. aasta majanduskasvu analüüs

BUDG/9/02000

 2019/2211(INI) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE644.963v01-00
AM – PE646.935v01-00

Vastutav:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 28. jaanuar 2020 kell 18.00

5. Senegali Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokoll

BUDG/9/01703

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 – C9-0178/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE644.803v01-00

Vastutav:

 

PECH –

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

PR – PE646.918v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

6. Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vaheline kirjavahetuse vormis kokkulepe, milles käsitletakse sellise protokolli kehtivusaja pikendamist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus, ning mis aegub 15. novembril 2019

BUDG/9/01499

*** 2019/0210(NLE) 12928/2019 – C9-0175/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

PA – PE644.820v01-00

Vastutav:

 

PECH –

Clara Aguilera (S&D)

PR – PE644.841v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

7. 2020. aasta eelarve: III jagu – Komisjon
Raportöör: Monika Hohlmeier (PPE)
– Ümberpaigutamise taotlused

8. 2020. aasta eelarve: muud jaod
Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
– Euroopa Parlament: ametikohtade loetelu
– Muud ümberpaigutamise taotlused

9. Kinnisvarapoliitika
Raportöör: Fabienne Keller (Renew)
– Muud taotlused

*** Hääletuse lõpp ***

10. Kinnisvarapoliitika
– Arvamuste vahetus saadud teabe põhjal

* * *

11. 2021. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament
 

BUDG/9/02151

 2019/2214(BUD) 

 

Raportöör:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Vastutav:

 

BUDG

 

 

 

         Arvamuste vahetus eelarve eest vastutava Euroopa Parlamendi asepresidendi ja peasekretäri osavõtul

* * *

17. veebruar 2020 kell 17.45–18.30

Koos väliskomisjoni ja arengukomisjoniga

12. Euroopa Kestliku Arengu Fond – Ülevaade olukorrast
– Arvamuste vahetus Euroopa Komisjoniga

* * *

18. veebruar 2020 kell 9.00–9.45

Koordinaatorite koosolek (kinnine)

* * *

18. veebruar 2020 kell 9.45–12.30

13. 2021. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament
 

BUDG/9/02151

 2019/2214(BUD) 

 

Raportöör:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Vastutav:

 

BUDG

 

 

 

         Arvamuste vahetus, milles osalevad DG FINS, DG INLO, DG SAFE, DG TRAD, DG LINC, DG COMM, DG ITEC

14. 2021. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu

BUDG/9/02131

 2019/2213(BUD) 

 

Raportöör:

 

Pierre Larrouturou (S&D)

 

Vastutav:

 

BUDG

 

 

Arvamused:

 

AFET –

Nikos Androulakis (S&D)

PA – PE646.992v01-00

 

DEVE –

(Renew)

 

 

INTA –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

CONT

 

 

 

ECON –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE646.875v01-00

 

ITRE –

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE646.810v02-00

 

IMCO –

(S&D)

 

 

TRAN –

Marian-Jean Marinescu (PPE)

PA – PE646.962v01-00

 

REGI

 

 

 

AGRI

 

 

 

PECH –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

CULT –

Romeo Franz (Verts/ALE)

PA – PE646.979v01-00

 

JURI

 

 

 

LIBE –

Karlo Ressler (PPE)

 

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE646.930v01-00

 

FEMM –

Robert Biedroń (S&D)

PA – PE646.946v01-00

 

PETI

 

 

Muudatusettepanekutena esitatud seisukohad:

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 

 

         Raporti projekti läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 4. märts 2020 kell 12.00

------

15. Muud küsimused

16. Järgmised koosolekud

2. märts 2020

Viimane päevakajastamine: 11. veebruar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika