PDF 190kWORD 321k

 

 

Výbor pre rozpočet

 

BUDG(2020)0217_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 17. februára 2020 od 15.00 do 15.45 h  (spoločná schôdza)  a od 16.00 do 18.30 h

utorok 18. februára 2020 od 9.00 do 9.45 h  (schôdza koordinátorov)  a od 9.45 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q1)

17. februára 2020 od 15.00 do 15.45 h

Spoločná schôdza s Výborom pre hospodárske a menové veci (pozri osobitný program schôdze)

* * *

17. februára 2020 od 16.00 do 17.45 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         22. – 23. januára 2020 PV – PE646.967v01-00

* * *

*** Hlasovanie ***

4. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2020

BUDG/9/02000

 2019/2211(INI) 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE644.963v01-00
AM – PE646.935v01-00

Gestorský výbor:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 28. január 2020, 18.00 h

5. Protokol, ktorým sa vykonáva dohoda o partnerstve v odvetví rybolovu medzi Senegalskou republikou a Európskou úniou

BUDG/9/01703

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 – C9-0178/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE644.803v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH –

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

PR – PE646.918v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

6. Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2019

BUDG/9/01499

*** 2019/0210(NLE) 12928/2019 – C9-0175/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

PA – PE644.820v01-00

Gestorský výbor:

 

PECH –

Clara Aguilera (S&D)

PR – PE644.841v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

7. Rozpočet na rok 2020: oddiel III – Komisia
Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (PPE)
– akákoľvek žiadosť o presun

8. Rozpočet na rok 2020: iné oddiely
Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
– EP: plán pracovných miest;
– akákoľvek ďalšia žiadosť o presun

9. Politika v oblasti nehnuteľností
Spravodajkyňa: Fabienne Keller (Renew)
– akákoľvek žiadosť

*** Koniec hlasovania ***

10. Politika v oblasti nehnuteľností
– výmena názorov o všetkých prijatých informáciách

* * *

11. Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2021 – Oddiel I – Európsky parlament
 

BUDG/9/02151

 2019/2214(BUD) 

 

Spravodajca:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Gestorský výbor:

 

BUDG

 

 

 

         výmena názorov za prítomnosti podpredsedu Európskeho parlamentu zodpovedného za rozpočet a generálneho tajomníka

* * *

17. februára 2020 od 17.45 do 18.30 h

Spoločne s Výborom pre zahraničné veci a Výborom pre rozvoj

12. Európsky fond pre udržateľný rozvoj – aktuálny stav
– výmena názorov s Komisiou

* * *

18. februára 2020 od 9.00 do 9.45 h

Schôdza koordinátorov (za zatvorenými dverami)

* * *

18. februára 2020 od 9.45 do 12.30 h

13. Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2021 – Oddiel I – Európsky parlament
 

BUDG/9/02151

 2019/2214(BUD) 

 

Spravodajca:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Gestorský výbor:

 

BUDG

 

 

 

         výmena názorov s GR FINS, GR INLO, GR SAFE, GR TRAD, GR LINC, GR COMM, GR ITEC

14. Usmernenia pre rozpočet na rok 2021 – Oddiel III

BUDG/9/02131

 2019/2213(BUD) 

 

Spravodajca:

 

Pierre Larrouturou (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

BUDG

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

AFET –

Nikos Androulakis (S&D)

PA – PE646.992v01-00

 

DEVE –

(Renew)

 

 

INTA –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

CONT

 

 

 

ECON –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE646.875v01-00

 

ITRE –

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE646.810v02-00

 

IMCO –

(S&D)

 

 

TRAN –

Marian-Jean Marinescu (PPE)

PA – PE646.962v01-00

 

REGI

 

 

 

AGRI

 

 

 

PECH –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

CULT –

Romeo Franz (Verts/ALE)

PA – PE646.979v01-00

 

JURI

 

 

 

LIBE –

Karlo Ressler (PPE)

 

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE646.930v01-00

 

FEMM –

Robert Biedroń (S&D)

PA – PE646.946v01-00

 

PETI

 

 

Pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov:

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 

 

         preskúmanie návrhu správy

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 4. marec 2020, 12.00 h

------

15. Rôzne otázky

16. Nasledujúce schôdze

2. marca 2020

Posledná úprava: 10. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia