Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

     
PDF 216kWORD 332k

 

 

Επιτροπή Προϋπολογισμών

 

BUDG(2020)0318_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συνεδρίαση

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020, από 9.00 έως 10.00  (συνεδρίαση των συντονιστών)  και από 10.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.00

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020, από 9.00 έως 12.00

Βρυξέλλες

Αίθουσα: József Antall (4Q1)

18 Μαρτίου 2020, από 9.00 έως 10.00

Συνεδρίαση των συντονιστών (κεκλεισμένων των θυρών)

* * *

18 Μαρτίου 2020, από 10.00 έως 12.30

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων

         17-18 Φεβρουαρίου 2020 PV – PE648.373v01-00

* * *

4. Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2021 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 

BUDG/9/02151

 2019/2214(BUD) 

 

Εισηγητής:

 

Olivier Chastel (Renew)

PR – PE648.340v01-00

Επί της ουσίας:

 

BUDG

 

 

 

         Εξέταση των τροπολογιών

         Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 11 Μαρτίου 2020, ώρα 13.00

5. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 - Τμήμα ΙΙΙ

BUDG/9/02131

 2019/2213(BUD) 

 

Εισηγητής:

 

Pierre Larrouturou (S&D)

PR – PE647.107v01-00
AM – PE648.461v01-00

Επί της ουσίας:

 

BUDG

 

 

Γνωμοδοτήσεις:

 

AFET –

Νίκος Ανδρουλάκης (S&D)

PA – PE646.992v01-00
AM – PE648.365v01-00

 

DEVE –

Charles Goerens (Renew)

PA – PE647.125v01-00
AM – PE648.344v01-00

 

INTA –

Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

ECON –

Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE646.875v01-00
AM – PE646.876v01-00

 

ITRE –

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE646.810v02-00
AM – PE648.347v01-00

 

IMCO –

Leszek Miller (S&D)

 

 

TRAN –

Marian-Jean Marinescu (PPE)

PA – PE646.962v01-00
AM – PE648.300v03-00

 

REGI –

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

 

 

AGRI

 

 

 

PECH –

Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 

 

CULT –

Romeo Franz (Verts/ALE)

PA – PE646.979v01-00
AM – PE648.367v01-00

 

JURI –

Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 

 

LIBE –

Karlo Ressler (PPE)

 

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE646.930v01-00
AM – PE648.390v01-00

 

FEMM –

Robert Biedroń (S&D)

PA – PE646.946v01-00
AM – PE648.371v01-00

 

PETI –

Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 

Θέσεις υπό μορφή τροπολογιών:

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

PA – PE647.119v01-00

 

         Εξέταση των τροπολογιών

         Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 4 Μαρτίου 2020, ώρα 12.00

6. Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες στον προϋπολογισμό για το 2020 και το 2021

BUDG/9/02472

 

Συνεισηγητές:

 

Pierre Larrouturou (S&D)
Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Εξέταση του εγγράφου εργασίας

7. Σύσταση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας

BUDG/9/02378

 2020/2023(INI) 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης:

 

Nicolae Ștefănuță (Renew)

PA – PE648.428v01-00

Επί της ουσίας:

 

AFET, INTA

 

 

 

         Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης

         Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 2 Απριλίου 2020, ώρα 12.00

* * *

18 Μαρτίου 2020, από 14.30 έως 18.00

*** Ώρα των ψηφοφοριών ***

8. Η συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και το πρωτόκολλο εφαρμογής της (2020-2026) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών

BUDG/9/02219

*** 2020/0002(NLE) 05243/2020 – C9-0073/2020

 

Συντάκτης γνωμοδότησης:

 

Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE)

PA – PE646.988v01-00

Επί της ουσίας:

 

PECH –

Caroline Roose (Verts/ALE)

 

 

         Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης

9. Προϋπολογισμός 2020: Τμήμα III - Επιτροπή
Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (PPE)
- DEC 01/2020, DEC 2/2020, DEC 3/2020
- Λοιπές αιτήσεις μεταφοράς

10. Προϋπολογισμός 2020: Άλλα τμήματα
Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής: Πίνακας προσωπικού
- Λοιπές αιτήσεις μεταφοράς

11. Κτιριακή πολιτική
Εισηγήτρια: Fabienne Keller (Renew)
- Λοιπές αιτήσεις

*** Λήξη των ψηφοφοριών ***

* * *

12. Παρουσίαση ενημερωτικών σημειωμάτων σχετικά με θέματα που αφορούν καθαρά δημοσιονομικά υπόλοιπα

* * *

13. Ανταλλαγή απόψεων με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, Valdis Dombrovskis

* * *

14. Πλαίσιο διακυβέρνησης για το δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα για τη ζώνη του ευρώ

BUDG/9/01086

***I 2019/0161(COD) COM(2019)0354 – C9-0103/2019

 

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

 

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

PA – PE648.462v01-00

Επί της ουσίας:

 

ECON* –

Dragoș Pîslaru (Renew)

 

 

         Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης

         Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 26 Μαρτίου 2020, ώρα 18.00

15. Κτιριακή πολιτική
- Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με ληφθείσες πληροφορίες

16. Χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τρέχον και στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
- Ανταλλαγή απόψεων

* * *

19 Μαρτίου 2020, από 9.00 έως 12.00

17. Ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Προϋπολογισμού και Διοίκησης, Johannes Hahn, σχετικά με τα επόμενα βήματα για το ΠΔΠ/τους Ίδιους Πόρους

* * *

18. Χρηματοδοτική στήριξη σχετικά με την κατάσταση του μεταναστευτικού στα ελληνοτουρκικά σύνορα
- Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή
- Παρουσίαση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού (προς επιβεβαίωση)

------

19. Διάφορα

20. Προσεχείς συνεδριάσεις

30 Μαρτίου 2020 (έκτακτη συνεδρίαση)
20-21 Απριλίου 2020

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου