4.6.2015
BUDG_PR(2015)560613
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 1/2015 projekto, III skirsnis - Komisija, pridedamas prie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos strateginių investicijų fondo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013, pasiūlymo
(00000/2015 - C8-0000/2015 - 2015/2011(BUD))
Biudžeto komitetas
Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 149kWORD 70k
Teisinė informacija - Privatumo politika