Σχέδιο έκθεσης - BUDG_PR(2017)595627Σχέδιο έκθεσης
BUDG_PR(2017)595627

  ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/435 σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες
  (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD))
  Επιτροπή Προϋπολογισμών
  Εισηγητές: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

  20.3.2017

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: