Проектодоклад - BUDG_PR(2017)599626Проектодоклад
BUDG_PR(2017)599626

ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности
(COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Комисия по бюджети
Докладчик: Ейдер Гардиасабал Рубиал

8.2.2017

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: