Raporti projekt - BUDG_PR(2017)599626Raporti projekt
BUDG_PR(2017)599626

RAPORTI PROJEKT
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta
(COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Eelarvekomisjon
Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial

8.2.2017

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: