Pranešimo projektas - BUDG_PR(2017)599626Pranešimo projektas
BUDG_PR(2017)599626

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą
(COM(2016) 0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Biudžeto komitetas
Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial

8.2.2017

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: