Ziņojuma projekts - BUDG_PR(2017)599626Ziņojuma projekts
BUDG_PR(2017)599626

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai
(COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Budžeta komiteja
Referente: Eider Gardiazabal Rubial

8.2.2017

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: