Förslag till betänkande - BUDG_PR(2017)599626Förslag till betänkande
BUDG_PR(2017)599626

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land
(COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Budgetutskottet
Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial

8.2.2017

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: