Udkast til betænkning - BUDG_PR(2017)610564Udkast til betænkning
BUDG_PR(2017)610564

UDKAST TIL BETÆNKNING
om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2017 til det almindelige budget for regnskabsåret 2017 om finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD) og forhøjelse af nødhjælpsreserven i forlængelse af revisionen af forordningen om den flerårige finansielle ramme
(0000/2017 - C8-0000/2017 - 2017/2135(BUD))
Budgetudvalget
Ordfører: Jens Geier

12.9.2017

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: