Σχέδιο έκθεσης - BUDG_PR(2017)610564Σχέδιο έκθεσης
BUDG_PR(2017)610564

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 για την παροχή χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και την αύξηση του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας (ΑΕΒ) μετά την αναθεώρηση του κανονισμού για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
(0000/2017 - C8-0000/2017 - 2017/2135(BUD))
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Jens Geier

12.9.2017

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: