Návrh správy - BUDG_PR(2017)610564Návrh správy
BUDG_PR(2017)610564

NÁVRH SPRÁVY
o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2017 Európskej únie na rozpočtový rok 2017, ktorým sa poskytujú finančné prostriedky na financovanie Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a zvyšuje rezerva na núdzovú pomoc (EAR) v nadväznosti na revíziu nariadenia o viacročnom finančnom rámci
(0000/2017 - C8-0000/2017 - 2017/2135(BUD))
Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Jens Geier

12.9.2017

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: