Σχέδιο έκθεσης - BUDG_PR(2018)616543Σχέδιο έκθεσης
BUDG_PR(2018)616543

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2017/2053(INI))
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Συνεισηγητές: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

10.1.2018

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: