Σχέδιο έκθεσης - BUDG_PR(2020)659081Σχέδιο έκθεσης
BUDG_PR(2020)659081

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Κροατία και την Πολωνία σχετικά με φυσική καταστροφή και για την πληρωμή προκαταβολών στην Κροατία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία σχετικά με κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας
(COM(2020)0960 - C9-0318/2020 - 2020/0299(BUD))
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Olivier Chastel

21.10.2020

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: