Ændringsforslag - CJ01_AM(2012)483724Ændringsforslag
CJ01_AM(2012)483724

ÆNDRINGSFORSLAG
322 - 538
Udkast til betænkning
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova
(PE480.616v01-00)
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse
Forslag til direktiv
(COM(2011)0275 - C7-0127/2011 - 2011/0129(COD))

29.2.2012

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: