Τροπολογίες - CJ01_AM(2012)483724Τροπολογίες
CJ01_AM(2012)483724

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
322 - 538
Σχέδιο έκθεσης
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova
(PE480.616v01-00)
σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων
Πρόταση οδηγίας
(COM(2011)0275 - C7-0127/2011 - 2011/0129(COD))
(Άρθρο 51 - Κοινές συνεδριάσεις επιτροπών)

29.2.2012

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: