Grozījumi - CJ01_AM(2020)660289Grozījumi
CJ01_AM(2020)660289

GROZĪJUMI Nr.
1 - 322
Ziņojuma projekts
Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos
(PE658.995v01-00)
Direktīvas 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību īstenošana
(2020/2029(INI))

12.11.2020

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: