Σχέδιο έκθεσης - CJ03_PR(2022)737328Σχέδιο έκθεσης
CJ03_PR(2022)737328

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου, των αποφάσεων-πλαισίων 2002/465/ΔΕΥ, 2002/584/ΔΕΥ, 2003/577/ΔΕΥ, 2005/214/ΔΕΥ, 2006/783/ΔΕΥ, 2008/909/ΔΕΥ, 2008/947/ΔΕΥ, 2009/829/ΔΕΥ και 2009/948/ΔΕΥ του Συμβουλίου, και της οδηγίας 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ψηφιοποίηση της δικαστικής συνεργασίας
(COM(2021)0760 - C9-0450/2021 - 2021/0395(COD))
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(Κοινή διαδικασία επιτροπών - Άρθρο 58 του Κανονισμού)
Εισηγητές: Emil Radev, Marina Kaljurand

14.10.2022

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: