Изменения - CJ10_AM(2022)737463Изменения
CJ10_AM(2022)737463

ИЗМЕНЕНИЯ
727 - 1148
Проект на доклад
Силвия Сардоне, Юта Паулус
(PE736.476v01-00)
Намаляване на емисиите на метан в сектора на енергетиката и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/942
Предложение за регламент
(COM(2021)0805 – C9-0467/2021 – 2021/0423(COD))

24.10.2022

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: