Pakeitimai - CJ10_AM(2022)737463Pakeitimai
CJ10_AM(2022)737463

PAKEITIMAI
727 - 1148
Pranešimo projektas
Silvia Sardone, Jutta Paulus
(PE736.476v01-00)
Energetikos sektoriuje išmetamo metano kiekio mažinimas ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/942
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2021)0805 - C9-0467/2021 - 2021/0423(COD))

24.10.2022

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: