Grozījumi - CJ10_AM(2022)737463Grozījumi
CJ10_AM(2022)737463

GROZĪJUMI Nr.
727 - 1148
Ziņojuma projekts
Silvia Sardone, Jutta Paulus
(PE736.476v01-00)
Metāna emisiju samazināšana enerģētikas sektorā un grozījumu izdarīšana Regulā (ES) 2019/942
Regulas priekšlikums
(COM(2021)0805 – C9-0467/2021 – 2021/0423(COD))

24.10.2022

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: