Poprawki - CJ10_AM(2022)737463Poprawki
CJ10_AM(2022)737463

POPRAWKI
727 - 1148
Projekt sprawozdania
Silvia Sardone, Jutta Paulus
(PE736.476v01-00)
Redukcja emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmiana rozporządzenia (UE) 2019/942
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2021)0805 - C9-0467/2021 - 2021/0423(COD))

24.10.2022

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: