Ontwerpverslag - CJ10_PR(2022)736476Ontwerpverslag
CJ10_PR(2022)736476

ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de beperking van de methaanemissies in de energiesector en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/942
(COM(2021)0805 - C9-0467/2021 - 2021/0423(COD))
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Commissie industrie, onderzoek en energie
Rapporteurs: Silvia Sardone, Jutta Paulus

15.9.2022

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: