Návrh správy - CJ10_PR(2022)736476Návrh správy
CJ10_PR(2022)736476

NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní emisií metánu v odvetví energetiky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/942
(COM(2021)0805 - C9-0467/2021 - 2021/0423(COD))
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajkyne: Silvia Sardone, Jutta Paulus

15.9.2022

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: