Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - CJ13_AM(2023)742524Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
CJ13_AM(2023)742524

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
106 - 299
Návrh správy
Monika Hohlmeier, Nils Ušakovs
(PE740.802v01-00)
Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie o (prepracované znenie)
Návrh nariadenia
[COM(2022)0223 - C9-0179/2022 - 2022/0162(COD)]

17.2.2023

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: