Σχέδιο έκθεσης - CJ21_PR(2021)693798Σχέδιο έκθεσης
CJ21_PR(2021)693798

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας, μέσω της μισθολογικής διαφάνειας και μηχανισμών επιβολής
(COM(2021)0093 - C9-0089/2021 - 2021/0050(COD))
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εισηγητές: Samira Rafaela, Kira Marie Peter-Hansen

2.9.2021

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: