Raporti projekt - CJ21_PR(2021)693798Raporti projekt
CJ21_PR(2021)693798

RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tugevdatakse meeste ja naiste võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamist tasustamise läbipaistvuse ja õiguskaitsemehhanismide kaudu
(COM(2021)0093 - C9-0089/2021 - 2021/0050(COD))
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
Raportöörid: Samira Rafaela, Kira Marie Peter-Hansen

2.9.2021

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: