Pranešimo projektas - CJ21_PR(2021)693798Pranešimo projektas
CJ21_PR(2021)693798

  PRANEŠIMO PROJEKTAS
  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiant griežtesnio vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio už vienodą arba vienodos vertės darbą principo taikymo nustatomi minimalieji darbo užmokesčio skaidrumo reikalavimai
  (COM(2021)0093 - C9-0089/2021 - 2021/0050(COD))
  Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
  Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
  Pranešėjai: Samira Rafaela, Kira Marie Peter-Hansen

  2.9.2021

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: